Přihlášení

Přihlášení

Zapomněl/a jste heslo? Registrace nového uživatele
YogaPoint.cz

Co je jóga?

jóga silueta

Jóga je původní spojení – proud energie (čisté lásky) – mezi Energetickým Zdrojem – Bohem (Puruša) a Energií – Bohyní (Prakrti). Proto je ve východních kulturách a specificky ve védském pohledu vnímána Absolutní Pravda jako Celek, který v sobě v dokonalé harmonii zahrnuje mužský božský aspekt (šiva) a ženský božský aspekt (šakti). 

Šiva – šakti ve staré Indii (védy) je stejný princip jako jin – jang ve staré Číně (tao). Proto bude věčně přitahovat muž ženu a naopak. Lidé jsou energetickým projevem původní Energie (Jóga Mája) stejně jako je tento vesmír se svými elementy.

Stejně tak čas a prostor, vesmírné síly (guny – sattva, rajas, tamas) a dokonce i naše hmotná (smysly) a astrální těla (mysl, inteligence, ego). Vše je v dokonalém souladu a harmonii, vše má svůj božský řád, smysl a význam. Vše je úžasným projevem původního vědomí (Puruša) a původní energie (Prakrti). Vše je Božské a Dokonalé, včetně vesmíru a nás samotných.

Tento web nese název YogaPoint, což je opravdu vydařené, výstižné a významné pojmenování. Hned jsem vnímal spojení mezi vaším yogapoint a sanskrit výrazem yogapeeth.

Sanskrtský peeth někdy taky pith má mnoho významů, které se ve slovníku uvádějí jako: center , centre , core , essence , gist , heart , heart and soul , inwardness , kernel , marrow , nub , substance , sum.

Ontologicky vzato označuje místo na naší planetě Zemi, kde se zjevil Původní Energetický Zdroj (Mahá Puruša - Param Brahman) ve svém úplném či částečném projevu společně se svou Původní Energií (Jóga Mája - Brahman Mayi). Takových míst je na planetě mnoho, některé jsou projevené (ví se o nich) a jiné neprojevené (skryté). Některé jsou dostupné našemu smyslovému, mentálnímu a intelektuálnímu vnímání…

Jiné je možné vnímat pouze očištěnými - probuzenými vnitřními smysly (antahkarana) transcendentním mystickým způsobem. Nicméně takové místo bude vždy centrem všech duchovních požehnání, jógových dokonalostí a mystických sil a všichni adepti na cestě pravé lásky (Jógy) budou vyhledávat, uctívat a milovat toto místo jako místo své nejvyšší aspirace, inspirace a realizace toho Nejvyššího Ideálu a Konečného Útočiště.

Tomu stejnému vyššímu účelu.... K možnostem pomoci, inspirovat a naplnit srdce všech adeptů jógy (cesty svého osobnostního rozvoje) v ČR slouží i webová stránka "YogaPoint".

Kde je tedy vůbec nějaký problém s člověkem a jeho životem na této planetě? Problém tkví v jeho vědomí nebo lépe řečeno jeho nevědomí. Každý kdo má lidské tělo má úžasnou a neobyčejnou možnost pochopit, uvědomit si a realizovat své “božství”. Toto je výsada lidského života. Bude záležet na každém jednotlivém člověku, jak bude pracovat se svým vědomím a energií. To co je ve vesmíru je i v lidském těle. To co je v makrokosmu vesmíru je i v mikrokosmu lidského těla.

Vesmír našeho těla skýtá možnost realizace vyšší podstaty, kterou je v konečném projevu čistá originální láska – duchovní energie – která věčně proudí mezi Bohem a Bohyní a vyživuje všechno a všechny ve všech světech. Tato láska se projevuje v nespočetně mnoha energetických podobách, na mnoha úrovních existence (spirituální, nebeské a pozemské) a v podmíněném lidském životě naší planety se ve svém stínu objevuje jako chtíč, touha a sexuální pud – které jsou spojeny jak s naším astrálním tělem, kde sídlí (myslí, inteligencí a egem), tak našim fyzickým tělem, kde se projevují.

Pod vlivem této “znečištěné” lásky – chtíče, na základě vlastního ega (sobectví) se stáváme separatisty a dobrovolně se tak vzdáváme (i když jen zdánlivě – pro nás velmi skutečně) našeho spojení s Bohem a Bohyní, s vesmírem, s přírodou, s ostatními lidmi, všemi ostatními živými bytostmi a bohužel v pravdě i se sebou samými. Tomu se říká iluze – májá. Toto je hmotné pojetí života – egocentrismus, kdy člověk na sebe bere jedno označení za druhým a přijímá jednu roli za druhou v rozmanitých iluzorních programech materiální duality hmotného štěstí a neštěstí. To vše je dočasné a bez pravé lásky, neuspokojující naše srdce… Jsme chyceni v našem vlastním klamu.

Sebeklam je nejtěžší překážka na cestě seberealizace, na cestě jógy. Bez vyšší pomoci se z této iluze nedostaneme. Vyšší pomoc přichází k upřímnému adeptovi jógy skrze různá média. Vyšší pomoc může přijít zevnitř z našeho nitra nebo zvenčí skrze pravé agenty světla a lásky (ať už vtělené nebo astrální), ale vždy se bude jednat o stejnou sílu z jednoho zdroje, který se v sanskrtské terminologii nazývá guru-tattva a je reprezentována opět mužským božským aspektem – Šivou.

Lidský život je cesta o znovunabytí své skutečné důstojnosti – pravé totožnosti – seberealizace. Je to cesta lásky, je to pouť srdce, je to jóga. Je to obnovení našeho překrytého spojení s původní Absolutní Láskou, s naším původním zdrojem… Toto je cesta jógy a tradičně se dělí na tři (zdánlivě oddělené) cesty (márga), které jsou původním Bohem a Bohyní zvěstovány ve védských posvátných textech.

Jsou to karma, jnana a bhakti. Karma je spojena s našimi nižšími energetickými úrovněmi (múladhára, svadhisthána a manipura), Jnána s vyššími (vissudha a ajna) a Bhakti s naším srdcem, které je jak sídlem duše (átma) a nadduše (paramátma) tak křižovatkou všech energií (anáhata). Karma, Jnana a Bhakti jsou vázany na tři vládnoucí Božstva našeho vesmíru Šiva, Brahma a Višnu, na tři vesmírné energie tamas, rajas a sattva a tři hlavní energetické kanály v našem těle Pingala, Ida a Sušumna. Karma, Jnana a Bhakti jsou tři tradiční cesty jógy, kterou jsou od nepaměti oslavovány v posvátných Upanišadách a jejich expanzi Bhagavad Gítě (Gítopanišad).

Tirumalai Krishnamacharya

Tirumalai Krishnamacharya

Nejznámější jógová klasika – Bhagavadgíta – je zasvěcena samotným Bohem (Bhagavan) a Jeho Zpěvu (Gíta) těmto třem cestám. Kniha obsahuje sedm set sanskrtských veršů rozdělených do osmnácti kapitol, přičemž prvních šest pojednává o Karma józe, posledních šest o Jnána józe a prostředních šest o Bhakti józe.

I když je každá cesta uceleným jógovým systémem, v pokročilejší vizi adept jógy zrealizuje jejich vzájemné propojení, souvztažnost a harmonii. Každá cesta jógy je práce s vědomím a energií a tato práce začíná prací s naším vlastním tělem. Postupujeme od hrubého k jemnému, od jemného k jemnějšímu až se dostaneme k nám samotným – duše (jíva), která je paprskem pravé lásky a světla – částečkou Absolutna – a jako taková je nejjemnější z nejjemnějších.

Populární tělesné cvičení hatha jóga – je součástí původní osmistupňové mystické jógy podle Patanjaliho Yoga systému – které vychází z Yoga Upanišad. Tento systém byl Patanjalim vypracován jako sadhana (jógová praxe) – práce s vědomím a energií – doplňující, podporující a navazující na tři tradiční cesty jógy – karmu, jnanu a bhakti.

To znamená, že aštanga jogí byl anebo mohl být současně karma jogínem, jnana jogínem nebo bhakti jogínem. Mohl rovněž praktikovat směsici jógových systémů, což bylo schváleno v ortodoxní škole, ale pouze pod expertním osobním vedením jógového mistra. Nebo k překrývání jógových systémů docházelo zcela přirozeně v podvědomí upřímného adepta jógy v přímé reakci na to, jak se postupně rozvíjel.

V heterodoxní škole se jógové systémy nejenom vzájemně prolínaly a prostupovaly podle vlastní vůle toho kterého adepta, ale navíc se vše expandovalo a nastavovalo novými experimenty a mystickými zjeveními heterodoxních mistrů jógy.

V době kdy se Buddhismus a Hinduismus v Indii vzájemně ovlivňoval (3 stol. před n. l. až 7 stol. n. l.), tedy po dobu jednoho tisíce let, kdy původní védská kultura znatelně degradovala nejenom vlivem mimo indických dobyvatelů a nájezdníků, ale rovněž svým vlastním etickým a morálním úpadkem na straně ortodoxních učitelů (bráhmanů) vznikalo mnoho nových podob a stylů původního jógového učení.

Některé více, některé méně autentické, některé velmi originální a ezoterické, jiné částečně nebo zcela podvodné…. hodnoceno na základě motivace a záměru zakladatelů nových jógových škol, technik a stylů. Postupem času vznikaly další jógové klasiky…

Kromě původních Yoga Upanišad a Bhagavadgíty, kromě Patanjaliho Yoga súter, to byli především Yoga Yajnavalkya, Hatha yoga pradipika, Shiva Samhita, Gheranda Samhita, Sat-Cakra Nirupana, Hatharatnavali a několik dalších, které jsou dnes obecně považovány a přijímány jako autoritativní jógové texty (původně psané v sanskrtu).

Původní Aštanga je dnes známá rovněž jako Rája Yoga nebo taky Kriya Yoga. Vždy závislé na prezentaci a definici té které školy, respektive Jóga Áčarji (mistra – zakladatele té které školy). Dnešní jógové směry populární v západních zemích, převážně známé a propagované jako zdraví pro tělo a mysl jsou např. Vinyasa, Bikram, Internal, Iyengar, Kripalu, Kundalini, Svaroopa, Ananda, Viniyoga, Power a také mnoho dalších, jakou jsou různé jógové terapie a nová odvětví.

Všechny tyto jógové systémy a školy vycházejí ze společného zdroje a tím jsou primárně principy a techniky Hatha jógy (ásana a pránajama), jenž je součástí původního systému Aštangajógy (osmistupňový jógový systém/Patanjali yoga sútry) specificky jeho třetí a čtvrtý stupeň a sekundárně z učení tantrických jógových škol ať už ortodoxních nebo heterodoxních. Názvy těchto moderních jógových směrů jsou často přejaty přímo ze jmen jejich zakladatelů a propagátorů na západě.

Swami Sivananda Saraswati

Swami Sivananda Saraswati

Každopádně jsou těmito představiteli založeny v západním světě a často díky společenské infrastruktuře či jejich motivaci jsou vedeny jako podniky s vlastní licencí a autorskými právy. Většina autorizovaných a pravých učitelů jógy na západě pochází z jógových společenství a jejich větví – žáci a následovníci dvou velkých mistrů a učitelů Jógy novodobé Indie a těmi jsou Swami Sivananda Saraswati (1887–1963) z Rišikéše a Tirumalai Krishnamacharya (1888–1989) z Mysore.

Každá jógová praxe (yoga) nebo její stínové zastoupení (yogabhasa) je velmi příznivým okamžikem a velkým požehnáním pro každou lidskou bytost, která ji kousíček za kousíčkem posouvá na její cestě životem ke konečnému vytouženému cíli. Toto se děje a bude dít velmi přirozeně a samovolně v našich vlastních životech, je to přirozený proud života, který má svoji vlastní dynamiku a zákonitosti. Je to mimo naši kontrolu a chápání, ale je to o nás.

Bude se to dít všem a všude, za jakýchkoliv podmínek a v jakémkoliv času, bez ohledu na to ať už tento nejvyšší ideál a samotný smysl lidského života vnímáme a definujeme jakýmkoliv způsobem. Tento způsob našeho chápání a vnímání hodnot lidského života bude právě odpovídat tomu stavu bytí (vědomí a energie) ve kterém se zrovna nacházíme. To přirozeně zahrnuje i možnost vše ignorovat a považovat za nesmyslnou teorii. Teorie je jedna věc a skutečnost druhá.

Pro mě je jóga skutečná stejně jako život samotný. Jóga a život je pro mě jedno a totéž. Jóga je cestou života, která nekončí smrtí, protože smrt je součástí života, stejně jako je noc součástí dne. Jak říká Bhagavad Gíta – ten kdo se narodil, zcela jistě zemře a ten kdo zemřel, se zcela jistě narodí.

Proto přijměme radu moudrých Upanišád: „Nezůstávej v iluzi dočasné hmotné existence, vydej se na duchovní cestu věčného bytí. Nezůstávej v temné nevědomosti, vydej se cestou světla. Opusť smrtelnou sféru bytí a staň se nesmrtelným.“

V tomto duchu přeji vašemu webu Yogapoint jen ty nejlepší energie světla a lásky, ať jste úspěšní a rozvíjíte se věčně a úžasně, nechť váš web rozkvete do Božského Mystického Lotosu o tisíci okvětních listech – Sahasrára – stejně jako hlava jogína, který právě dosáhl svého transu samádhi, dokonalosti vědomí, kdy mozek funguje na celou svou kapacitu a probuzená energie proudí nezadržitelnou božskou silou, bez jakýchkoliv překážek a bloků, současně skrze všechny energetické centra (čakry) a kanály (nádis).

Je to stav nejvyššího bytí – nejvyššího vědomí člověka, kdy je Kundaliní Šakti (Bohyně – energie) spojena (jóga) zlatou cestou (Sušumna nadí) se svým věčným partnerem Šivou (Bůh – vědomí) v božské ryzí extatické nejčistší lásce Absolutní Pravdy.

 

Komentáře (0)
Pavel Kovář

Rodák z Boskovic, se intenzivně zabývá duchovním životem od roku 1997. Když v roce 2000 vstoupil do mnišského řádu východní tradice bhakti, bylo zřejmé, že duchovní praxe a cvičení se stává jeho hlavní životní náplní. Během následujících devíti let, kdy se řídil striktními principy mnišského duchovního života, hojně cestoval jak po Evropě tak Indii.
Na svých poutních cestách se setkal s mnoha svatými lidmi a duchovními mistry, od kterých pozorně naslouchal jejich hlubokým moudrostem a realizacím. Často zůstával v ášramech, aby mohl meditovat a hluboko absorbovat takto přijmuté duchovní poznání a pokyny.
Sám však přiznává, že "být na cestě", pozorovat a sdílet, je tou největší školou života, která se mu dostala.

29.04.2015 - 15:29

Načíst další
Načíst další

Komentáře

Napište komentář

Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.Partneři
Yogapoint

Chcete se stát partnerem?

Napište nám