Přihlášení

Přihlášení

Zapomněl/a jste heslo? Registrace nového uživatele
YogaPoint.cz

Individuální cesta duchovního vývoje

Mnohá náboženství a duchovní směry nás učí, jak postupovat, abychom dosáhli svého vytouženého, nebo duchovními vůdci slibovaného cíle.

Tímto cílem může být např. snaha o spasení, osvícení, přiblížení se Bohu, získání „nadpřirozených” schopností nebo jen spokojený život bez komplikací.

Vnímání toho, co je pro nás dobré, abychom se k tomuto našemu cíli dostali je tak ovlivňováno mnoha návody a cestami, které před námi úspěšně vykonali druzí. Zmíním-li se jen o některých – např. asketický přístup k životu, snaha pomáhat druhým lidem bez ohledu na své potřeby, meditace, odmítání materiálních hodnot, vegetariánská strava, slepá víra a následování svého vůdce atd.

Z pohledu Astrologie a principů vyššího smyslu života vyplývá, že mnoho z nás je již na takové úrovni vývoje, kdy slepé následování cest někoho jiného nás může naopak v našem vývoji zabrzdit.

Pro vás, které chci tímto oslovit, v tomto článku nabízím nový pohled na vaši životní cestu.

 

Dualita a Jednota znázorněna astrologicky

 

V astrologii je každý horoskop rozdělen 6-ti osami do 12-ti domů. Každý z protilehlých domů značí opačnou polaritu projevu dané energie (duální projev). Uprostřed horoskopu se nachází bod, který znázorňuje nás samotné. To je bod, ve kterém se všechny osy sbíhají a je to zároveň bod, který značí Jednotu. To je náš střed, naše pravé Já, naše duše.

Postavení planet v domech a znameních a jejich vzájemné aspekty ukazují, kterým projevům dané energie v tomto životě přikládáme jaký význam tj. co je pro nás důležité, kterým směrem zaměřujeme svou energii, v co věříme, co uznáváme – obsahuje celou naši pravdu, tj. naše Ego.

Každá ze 6-ti os značí v rámci dané oblasti ohraničené domem širokou škálu možných projevů energie. Jakkoliv já podporuji projev jednoho pólu dané osy, na úkor opačného projevu, jež je znázorněn druhou stranou osy, vzdaluji se možnosti dosáhnout svého středu, Jednoty a tím vytvářím brzdu svého vývoje.

 

Co to znamená konkrétně, si ukážeme na jednotlivých příkladech u všech 6-ti os.

 Osy individuálního vývoje

Osa 1., „osa setkání”

Jeden pól dané osy značíme „JÁ”, opačný pól pak „TY”.

Budeme-li prosazovat svou individualitu a uspokojovat své potřeby, bez toho, abychom bez výhrad uznávali individualitu a potřeby druhých, půjdeme-li si za svým cílem „hlava nehlava”, pak se vzdalujeme od svého středu a blokujeme tak svůj rozvoj.

Budeme-li se chovat tak, jak si myslíme, že to očekávají druzí, budeme-li si idealizovat druhé lidi a vytvářet si z nich „modly”, budeme-li uspokojovat potřeby druhých, aniž máme uspokojeny své vlastní potřeby, vzdalujeme se od svého středu a blokujeme svůj vývoj (Uspokojujeme-li potřeby druhých, aniž máme uspokojeny své vlastní potřeby, pak podvědomě očekáváme, že na oplátku druzí budou uspokojovat naše potřeby. Tak to ale bohužel nefunguje, neboť klademe potřeby druhých na první místo a energeticky dáváme signál, že naše potřeby jsou méně důležité, než potřeby druhých a proto se nikdo nesnaží je zpětně uspokojovat).

Podaří-li se nám vytvořit vnitřní přesvědčení (filtr), že naše potřeby jsou stejně důležité, jako potřeby druhých, stejně jako že „já” jsem stejně důležitá a významná jako „ti druzí, pak budeme sami sebou, budeme uspokojovat své vlastní potřeby, a zároveň budeme ochotni uspokojovat potřeby druhých z pouhé radosti z dávání, bez očekávání čehokoliv nazpět. Toto je projev, který dostává tuto osu do harmonie. Až nyní jsme ve svém středu, v jednotě a posouváme se ve svém vývoji blíže vytouženému cíli.

 

Osa 2. „ osa HODNOT”

Jeden pól dané osy značíme „MOJE HODNOTY”, opačný pól pak „HODNOTY DRUHÝCH”.

Budeme-li se zaměřovat na vytváření vlastních hodnot, na hromadění ve snaze zabezpečit se, nebo vytvořit určitý pocit jistoty, a odmítat hodnoty druhých, nebo pomíjivost našich hodnot, věcí, myšlenek i života samotného, pak se vzdalujeme od svého středu a blokujeme svůj rozvoj. Sem patří i projev, kdy jsme přesvědčeni, že si musíme pomoci sami a odmítáme (vědomě či podvědomě) pomocnou ruku. Na tomto pólu je také umístěno lpění na vlastních duševních hodnotách, kdy jsme přesvědčeni o své pravdě, která je jediná správná a to, co je pro druhé důležité, je z našeho pohledu chybné.

Nebo naopak, budeme-li vědomě či podvědomě odmítat materiální stránku pozemského života, necháme-li se „živit druhými”, nebo se budeme slepě přizpůsobovat hodnotám druhých lidí, bez toho, abychom si vytvořili své vlastní hodnoty, odmítneme-li život a čekáme-li raději na smrt, jakožto vysvobození z pozemského  „utrpení”, blokujeme svůj rozvoj.

Podaří-li se nám vytvářet a neustále aktualizovat náš vlastní žebříček hodnot na základě zvažování hodnot druhých a jejich platnosti pro mne samotnou, budeme-li se sami starat o vytváření vlastních hodnot, ale zároveň přijmeme pomocnou ruku, bude-li to třeba, vzdáme-li se ochotně věcí a myšlenek, které se již přežily a jež ke svému vývoji již nepotřebujeme, přijmeme život i smrt jako přirozenou součást našeho vývoje, pak zharmonizujeme tuto osu a dostáváme se do svého středu, do Jednoty.

Osa 3. „osa SDÍLENÍ”

Jeden pól dané osy značíme „Učení a komunikace”, opačný pól pak „Víra, životní filozofie”

Budeme-li se zaměřovat na neustálé hledání nových myšlenek a informací v touze uspokojit svou zvědavost skrze čtení mnohé literatury, navštěvováním přednášek a komunikací s druhými lidmi s rozdílnými názory bez toho, abychom dané informace hlouběji zpracovávali, zamysleli se nad nimi vyzkoušeli je, a následně si na ně vytvořili svůj vlastní názor, pak se vzdalujeme ze svého středu a blokujeme svůj rozvoj.

Naopak, pokud máme svou vlastní víru, nebo životní filozofii, ze které čerpáme a o které jsme přesvědčeni, že je ta jediná správná, a nerozšiřujeme si svůj pohled na svět skrze poznávání nových informací a myšlenek, které zkoumáme a na jejichž základě upravujeme svou víru a získáváme tak moudrost, jež nás vede ke spojení s vyšším věděním, pak se vzdalujeme svému středu i možnosti svého vývoje.

Podaří-li se nám získávat svou vnitřní moudrost skrze poznávání nových myšlenek, jejich zkoumání a následné vyzkoušení, budeme-li otevřeni všemu novému a budeme-li aktualizovat svou víru ve světle nových poznatků bez toho, abychom na ní lpěli, pak harmonizujeme tuto osu a posouváme se ve svém vývoji.

Osa 4. „osa ZODPOVĚDNOSTI”

Jeden pól dané osy značíme „DOMOV, KOŘENY”, opačný pól „KARIÉRA, ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ”

Budeme-li lpět na svých kořenech, nebudeme-li ochotni je opustit (např. odstěhování od rodičů), nebudeme-li ochotni měnit své návyky, které si neseme z raného dětství popř. z předchozích životů (filtry) což nám v konečném důsledku zabrání ukázat se světu. Nebudeme-li ochotni převzít zodpovědnost za své jednání, vykročit vstříc tomu, k čemu jsme v tomto životě povoláni, a budeme-li raději vyhledávat pocity bezpečí z jednání, které nám sloužilo v minulých životech či raném dětství, kdy za nás vše řešili rodiče, přikládáme-li příliš velký význam našim emocím, které tak plně ovládají naše jednání, pak je tato osa vychýlena jedním směrem a my jsme velmi vzdáleni svému středu, čímž blokujeme návrat dané energie do jednoty.

Neuznáváme-li své vlastní kořeny, opomíjíme potřeby domova a věnujeme-li se pouze dosažení uznání a určitého postavení ve vnějším světě skrze plnění svého životního poslání, odmítáme-li projevit vlastní emoce, ať již ze strachu ze zranění nebo z jakýchkoliv jiných vědomých či nevědomých pohnutek, pak je tato osa vychýlena opačným směrem a opět jsme brzděni ve svém vývoji.

Podaří-li se nám vytvořit vnitřní pocit bezpečí, přijímat své emoce, a zároveň pracovat na odkrytí a rozpuštění těch vnitřních motivů (z raného dětství či minulých životů), jež tyto emoce vyvolávají, a brání tak přijetí zodpovědnosti za projev daných energií ve vnějším světě, pak mohu skrze konání svého životního poslání plně projevit svůj potenciál, daný pro tento život a přinést společnosti užitečné plody. Tím harmonizuji tuto osu a posouvám se ve svém vývoji.

 

Osa 5. „osa TVOŘENÍ”

Jeden pól dané osy značíme „INDIVIDUALIZACE”, opačný pól „ROZPUŠTĚNÍ EGA”

Budeme-li posilovat pocit vlastní důležitosti na základě toho, co se nám v životě daří dosáhnout. Budeme-li se ztotožňovat se svým Egem. Budeme-li využívat svou energii a životní potenciál výhradně na úrovni osobní tvořivosti – koníčky, děti, sex – jen pro vlastní uspokojení, budeme-li cítit nechuť k práci, kterou máme odvádět ve prospěch vyššího celku (např. zaměstnání), budeme-li využívat své prátele či výhody členství v určitých skupinách jen pro posílení vlastního Ega a osobní výhody, pak je tato osa vychýlena a není možné ji uvést do harmonie a posunout se tak dál ve svém vývoji.

Na druhou stranu budeme-li veškerou svou energii zaměřovat na přispívání vyšším celkům (zájmové kluby, náboženské skupiny, přátelé) a zanedbávat osobní, čistě individuální tvořivost, která mi přináší radost ze života. Budeme-li využívat sexuální energii pouze pro duchovní účely, vzdáme-li se dětí, sexu a jiných radostí života, abychom mohli sloužit vyššímu celku. Budeme-li se snažit rozpouštět své Ego bez ohledu na to, jestli je to pro nás vhodné, nebo ne jen proto, abychom žili v souladu s principy vyššího celku, který tento způsob života vyznává (i.e. náboženské a duchovní skupiny), pak tuto osu není možné vrátit do jednoty a jsme brzděni ve svém vývoji.

Budeme-li dělat to, co nás naplňuje vnitřní radostí a štěstím a zároveň skrze toto budeme přispívat vyššímu celku (práce je nám koníčkem), přijmeme-li že naše energie slouží stejně tak pro uspokojování osobních radovánek, jako k vykonávání služby ve prospěch vyššího celku. Stejnou měrou rozpouštíme jen ty části Ega, jež nám brání v našem vývoji, aniž bychom na něm lpěli a ztotožňovali se s ním a zároveň je nahrazujeme novými částmi Ega, které v tomto životě potřebujeme pro naplnění svého životního potenciálu, pak harmonizujeme tuto osu a jsme ve svém středu.

Osa 6. „osa SPLYNUTÍ”

Jeden pól osy značíme „Realita”, opačný pól pak „duchovní svět”

Budeme-li se soustředit jen na každodenní povinnosti, zodpovědnost, práci ve prospěch zdraví, péči o sebe a druhé, budeme-li kritizovat, hodnotit a odsuzovat to, co se nám či druhým děje, a nebudeme se zabývat sami sebou, hlubinami svého nitra, potřebami naší duše, pak je tato osa vychýlena ze svého středu a náš vývoj je brzděn.

Naopak, budeme-li běžnou realitou, každodenními povinnostmi opovrhovat, nebo je pociťovat jako něco, co mne nadměrně zatěžuje, brzdí mne a brání mi v mém osobním/duchovním rozvoji, budeme-li utíkat před zodpovědností, připoutaností k realitě do světa snů, meditace, jakýchkoliv duchovních praktik či k závislostem na alkoholu a drogách, abychom necítili tíhu každodenního života zde na zemi, pak se vzdalujeme od svého středu, náš vývoj je blokován.

Podaří-li se nám prožívat každý okamžik života zde na zemi naplno, s plným soustředěním, zaujetím a vírou ve vyšší řád a smysl našeho života. Budeme-li se stejnou měrou věnovat vnitřnímu životu, jakož i jeho projevu ve vnějším světě a přijímat vše, co se nám děje s pokorou (že vše je v pořádku a děkuji za to), bez odsuzování, kritizování, hodnocení, pak vytváříme na dané ose harmonii, a  přibližujeme se Jednotě s Bohem.

 

Závěr

Takto postavený způsob duchovního vývoje zdůrazňuje naprosto individuální cestu každého z nás. Každý z nás jsme na své cestě vývoje naší duše na jiné zastávce, každý z nás řeší určitou osu, něco přijímá, něco nepřijímá. Něco zdůrazňuje více, něco méně. Proto není možné, abychom jen slepě následovali „zaručené návody” jakýchkoliv náboženských či duchovních nauk, protože ty nás naopak mohou ještě více vychýlit z našeho středu a vzdálit nás našemu duchovnímu vývoji, cíli života zde na zemi.

Zkusme se zamyslet, jak máme jednotlivé osy zpracovány, kde se vychylujeme více k jednomu pólu, a pak si na základě toho vyberme ty techniky, které jsou v rámci různých náboženství či duchovních nauk pro nás vhodné, neboť nám pomohou nalézt cestu k našemu středu, cestu do Jednoty.

Vyřešením nerovnováhy byť jen na jedné ose se zvyšují naše vibrace a postupně se nám rozkrývá duchovní svět, který jsme do té doby jen toužili poznat.

 

Vypracovala Martina Kabala

www.oknododuse.cz

Komentáře (0)
Redakce
Redakce

YogaPoint je jógový rozcestník, jehož záměrem je informovat a inspirovat. Je pro všechny, kteří se zajímají o jógu a s ní spojená témata, bez ohledu na styl, zdatnost, věk a místo. Nejen pro jogíny, ale i pro ty, kteří chtějí s jógou teprve začít.

20.12.2010 - 13:00

Načíst další
Načíst další

Komentáře

Napište komentář

Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.Partneři
Yogapoint

Chcete se stát partnerem?

Napište nám