Přihlášení

Přihlášení

Zapomněl/a jste heslo? Registrace nového uživatele
YogaPoint.cz

Blog: “Astrologická” předpověď na listopad 2011 – téma: hodnoty a síla přítomného okamžiku

Novoluní ve Štíru (26. 10.) zdůrazňuje, že následujících 28 dní bude o hlubokých prožitcích, o užívání a zneužívání moci a vlády nad svým životem a životy druhých.

Nyní máme možnost odkrývat sílu přítomného okamžiku. Naším úkolem je plynout s životním proudem, přizpůsobovat se změně a nelpět na tom, co se již přežilo a co již pro svůj vývoj nepotřebujeme. Snaha udržet své jistoty za každou cenu, tváří v tvář nutnosti změny, strach z toho, že něco ztratíme, nás totiž od prožitku přítomného okamžiku odvádí.

Převzetí vlády nad svým životem

Na své „cestě” jsem často slýchávala „převezmi vládu nad svým životem”. Ráda bych se u tohoto tématu pozastavila, neboť právě v tomto měsíci můžeme zakusit, co je to, vládnout svému životu. V tomto období si můžeme otestovat, jak užíváme svou sílu, zda jí užíváme pro práci na sobě, zda ovládáme druhé, nebo se spíše druhými necháváme ovládat.
Vnímám, že rozvinutí síly přítomného okamžiku, kterou každý z nás disponuje, a která dává možnost převzít vládu nad svým životem, je podmíněno následujícími uvědoměními a kroky:

Krok 1 – uvědomění si kdo jsem, jaké mám schopnosti a čeho chci dosáhnout

Pokud vím, kdo jsem, uvědomuji si své jedinečné schopnosti a vím, jakým způsobem tyto své schopnosti mohu konstruktivně využít, tak mohu napřímit svou pozornost a veškerou svou energii, kterou v daném okamžiku disponuji, k dosažení tohoto svého cíle. To, že půjde o nesobecké cíle, vnímám u lidí na vyšší úrovni vědomí, jako samozřejmost.

Krok 2 – jít naplno za tím, co chci

Dělat něco naplno znamená ponořit se do přítomného okamžiku způsobem, který je typický pro malé tříleté děti. Jistě si každý z vás vzpomene, jaké to je, když děláte něco, co vás baví, úplně vás to pohltí, že nevnímáte čas, ani své okolí. Vzpomenete si, jak se při tom cítíte plni energie a obrovského vnitřního uspokojení a naplnění. Netříštíte svou pozornost a energii na několik věcí najednou, soustředíte se a konáte. Díky tomuto napřímení energie, je každý z nás schopen jít si za svým cílem a neustoupit při první překážce. Díky této síle můžeme prožívat svůj život naplno a plně využívat svůj životní potenciál, který máme v tomto životě k dispozici.

Krok 3 – přijmout nepřekonatelnost překážky a svou bezmoc

Co ale dělat v okamžiku, kdy napřímíme tuto svou nezměrnou energii a silnou vůli směrem ke svým cílům a možnost naplnění těchto cílů drhne vlivem druhých lidí, nebo vnějších okolností? Nebo mi dojde, že já už svou součinností nemohu udělat nic, co by pomohlo tuto překážku překonat?
Nezbývá mi nic jiného, než přijmout toto s pokorou, jako vyšší smysl plynutí života a přirozeně plynout s tímto proudem tzv. odevzdat to vyšší moci a čekat, co se stane.

Zažívám-li pocity bezmoci, jenž jsou obvykle doprovázeny vztekem nebo pocitem oběti, ukazuje to na fakt, že nepřijímáme bezmoc, že tedy nemáme zvládnuto téma vlády nad svým životem. To často souvisí se zkušeností bezmoci v minulosti, kdy jsme ztratili vládu nad svým životem, a nedopadlo to s námi dobře. Z tohoto důvodu se snažíme mít vše pod kontrolou za každou cenu, aby se nic takového již nemohlo opakovat. Otázkou je, zda nyní jde skutečně o situaci, kterou mohu svým konáním změnit – tj. existují možnosti, které jsem dosud nevyužila. Nebo je to jen pocit, který si v sobě nesu a který mne podvědomě žene do nesmyslných bitev a odvádí mne od schopnosti poddat se hlubokému prožitku, který přichází.

Krok 4 – Uvědomit si, jaké prostředky používám k dosažení svých cílů: užívání vs. zneužívání své moci

Je-li jediná možnost, jak dosáhnout svého spojená s použitím „Štířích” prostředků, jako je tajení informací, manipulace, citové vydírání, lži, jiné vydírání, nátlak, násilí atd., a já se rozhodnu ji využít, pak jde o překročení hranice vlády nad svým životem a zásah do vlády nad životy druhých lidí tj. zneužití životní síly a moci ve svůj prospěch.

Odebrání moci druhých nad jejich životy souvisí s naší touhou mít věci, či druhé lidi pod kontrolou. Chceme, aby sloužili našim zájmům, ať vědomě, nebo podvědomě. Tím, že druhým lidem říkám, co mají dělat, v nich vytvářím přesvědčení, že sami o tom rozhodnout nedokážou. Tím, že druhým proaktivně pomáhám, tím, že jim nedůvěřuji, tím že jim neumožním dělat své vlastní chyby atd., jim dávám zprávu, že sami to nezvládnou. Pokud na mou hru druzí přistoupí a začnou se spoléhat na mne a mou pomoc, začnou být na mně a mé energii závislí. To odčerpává a tříští mou energii a schopnost být v přítomném okamžiku. Pokud na tuto hru nepřistoupí, tak budou mít pocit, že je chci ovládat, začnou se bránit, dělat obstrukce, nebo se ode mne stahovat a já budu zažívat bezmoc, případně vztek, protože nemám to, co jsem chtěla.

Budu-li užívat sílu přítomného okamžiku, nechám ji sebou proplouvat a naučím se přizpůsobit nevyhnutelné změně, budu přirozeně vyzařovat charisma moci a síly, a vlivem této vnitřní síly k sobě přitáhnu vše, co ke svému hlubokému prožitku potřebuji. Poté skrze svůj vlastní příklad mohu učit druhé, jak vládnout svému životu, aniž bych je ovládala proti jejich vůli.

Krok 5 – Vědomé vs. nevědomé předání vlády nad svým životem, přijetí zodpovědnosti

Vzdám-li se svých cílů, svých schopností a jen se pod tlakem vlivu druhých lidí a vnějších událostí přizpůsobuji tomu, co druzí lidé chtějí, vzdávám se vlády nad svým životem. Tím umožňuji druhým, aby mne ovládali, a život směřovali podle svého uvážení. A to často směrem, který pro mne není vhodný. V tomto okamžiku se rozpouští má moc a síla přítomného okamžiku, ztrácím chuť a radost ze života, životem se ploužím a mohu jen bezmocně láteřit nad současným stavem a cítit se jako oběť zvůle druhých (zrovna mne k tomu napadl celkem vkusný příměr – kterým je naše současná politická situace a typické čecháčství, kde lidé jen brečí nad současnou politickou situací, odsuzují, co se dá a pak třeba ani nejdou k volbám).

Odevzdání vlády nad našimi životy je buď vědomé, nebo nevědomé, dobrovolné, nebo nedobrovolné.
Vědomé a dobrovolné odevzdání vlastní moci druhým je např. to, když si zvolím svého zástupce, který za mne v určité věci bude jednat – jako je např. advokát, nebo dám hlas určité politické straně, která zastupuje mé zájmy.

Spoléhám-li se na druhé, že za mne určité záležitosti vyřídí, protože mám pocit, že bych to sama nezvládla, je také dobrovolné, ale většinou nevědomé odevzdání moci a vlády nad svým životem druhým. Dalším příkladem je to, když třeba nejdu k volbám, nebo jinak nekonám způsobem, který je mi otevřen, abych změnila stav, se kterým nesouhlasím.

Neříkám, že předat vládu nad svým životem někomu jinému je nevyhnutelně špatné. Např. v dětství je to naprosto běžná záležitost. Je to v pořádku proto, že rodiče nebo vychovatelé do určitého věku přejímají zodpovědnost za důsledky činů svých dětí a proto jsou to oni, kdo rozhodují.

V dospělosti je však třeba si uvědomit, že jsem to jen já (už ne moji rodiče, vychovatelé a jiné autority), kdo nese plnou odpovědnost za jakýkoliv výsledek, jenž je důsledkem mé aktivity směrem k naplnění mých cílů a hodnot. Stejně tak jako nesu i plnou zodpovědnost za jakýkoliv výsledek, jenž je důsledkem nevyužití mých schopností a možností, jež by vedly k naplnění mých cílů a hodnot.

Nemluvě o zodpovědnosti za působení podvědomých přesvědčení, která v sobě mám zakořeněna a která mne staví před životní dilemata, jimž jsem v tomto životě nucena čelit. Tato hluboká dilemata nejsem obvykle otevřena řešit dříve, než si skrze hluboký prožitek uvědomím neplatnost svých přesvědčení.

Každý disponuje silou přítomného okamžiku

A ještě jedno poselství pro lidi, kteří chtějí vládnout svému životu. Uvědomme si, že každý z nás disponuje silou přítomného okamžiku. Tato síla vede k nejhlubšímu prožitku, nejniternější potřebě naší duše, aby mohlo dojít k jejímu vývoji.

Odevzdáme-li vládu nad svým životem druhým, nebo naopak snažíme-li se ovládat druhé a udržet si kontrolu nad vnějším světem, o tuto nezměrnou sílu buď přicházíme, nebo užití této síly nevede k vývoji mé duše, ale naopak k jeho zablokování. Učme se proto plynout s životním proudem a využívat svou energii tak, abychom žili opravdu naplno, radostně, vášnivě, ale přitom zodpovědně.
Ještě je zde jedno téma, které bych ráda v souvislosti s listopadovými energiemi uvedla:

Osa „hodnot”

Při novoluní 26.10. se setkala Luna se Sluncem s planetou Saturn v konjunkci, v opozici s Jupiterem v Býku na ose Býk – Štír, ose, které se říká osa „HODNOT”.

V tomto období jsme vedeni k tomu, abychom ve svých životech identifikovali to, co je pro nás skutečně důležité, co pro svůj život potřebujeme, abychom mohli hluboce prožít své životní zkušenosti a naplnili svůj životní potenciál. S tím souvisí i schopnost zbavit se toho, co pro svůj vývoj již nepotřebujeme, nebo co nás jen zdržuje a zatěžuje.

Harmonizace osy „hodnot”

Harmonické spojení Jupiteru s Plutem (trigon) a novoluní s Plutem (sextil) naznačuje cestu, jak z tohoto hodnotového kvízu vyjít co nejlépe. Jupiter v Býku (4.6.2011 – 11.6.2012) podporuje touhu užívat si a vychutnávat radosti života, mít to nejlepší a nejkvalitnější. Umožňuje nám uvědomit si, že materiální požitky jsou přínosné a příjemné a že díky nim můžeme v životě dosáhnout cílů, kterých bychom bez nich nedosáhli, nebo dosáhli, ale mnohem náročnější cestou. Tuto část zdůrazňuji kvůli přesvědčením mnoha duchovních lidí, že materiální blahobyt zatemňuje duši, že peníze jsou špatné, že ten, kdo jde cestou ducha, nemá nic vlastnit atd. Tato přesvědčení bývají velmi hluboko zakořeněna a jejich důsledkem bývá to, že mnoho lidí zažívá zbytečně strádání a materiální nedostatek přesto, že to není v současném životě skutečnou potřebou jejich duše.

Slunce ve Štíru (23.10.-23.11.) zdůrazňuje témata pomíjivosti a hodnot ducha, stejně jako hledání hloubky všeho včetně hlubšího řádu věcí. Dává nám uvědomění, že hlubším smyslem života je prožitek jednoty, který duše získává jedině skrze materiální podstatu (dualita). Jediné bohatství, které po prožitku zůstává, je bohatství moudrosti, jež zůstane v duši uloženo.

To s sebou přináší uvědomění, že v životě dostáváme vše, co pro vývoj své duše potřebujeme. Vše, co potřebujeme pro rozšiřování vnitřní moudrosti. Toto uvědomění v nás probouzí pocit vnitřního bohatství, díky němuž přestáváme lpět na bohatství materiálního světa. Vybudujeme-li si sami v sobě toto přesvědčení, pak budeme ochotni plynout s proudem života, přijímat nové příležitosti, užívat si toho, co máme, aniž bychom koukali cizím do jejich talířů a měli pocit, že jsme o něco ošizeni. Pak nebudeme lpět na tom, co nám není dáno a čeho je třeba se pro náš osobní růst vzdát.

Jsme-li vnitřně přesvědčeni, že dostáváme vše, co potřebujeme, pak ať dostáváme cokoliv, je to pro nás v pořádku, neboť je to přesně to, co potřebujeme. Jsme-li přesvědčeni, že nedostáváme tolik, kolik si zasloužíme, pak cokoliv dostaneme, je vždy málo. Je to jen o našich očekáváních (odkaz pro všechny, kdo chodí na mé přednášky :-).

Materiální hodnoty vs. hodnoty ducha

Opozice Jupiteru se Saturnem od 15.11.-5.3.2012 zdůrazňuje potřebu vyvážit hodnoty na úrovni duchovně materiální. Skrze výkyvy jedním či druhým směrem a jejich následky, se budeme učit nalézt tu správnou rovnováhu mezi nadmírou a nedostatkem v materiální sféře, či v duchovní rovině.
Opozice je typickým příkladem zrcadlení našich témat na druhé lidi. Je vhodné se v této době zaměřit na své soudy vůči druhým lidem, co se týká hodnot (duchovních i materiálních) a zacházení s nimi. Podle toho, co budeme mít tendenci u druhých odsuzovat či naopak vyzdvihovat, se můžeme hodně naučit o tom, jak máme sami svá hodnotová měřítka nastavena.

Cílem je uvědomit si, že pro svůj život potřebujeme oba póly, jak materiální, tak duchovní a že duchovní principy je třeba uvádět do praktického života. Zaměříme-li se v životě příliš na materiální stránku, budeme se cítit prázdní a nenaplnění a nikdy nebudeme mít dost. Naplnění budeme hledat ve vnějším světě. Zaměříme-li se jen na duchovní stránku života, budeme strádat po materiální stránce, případně skrze fyzické tělo, neboť nemoc je u duchovních lidí častým příznakem opovrhování hmotou.

Závěr

Co říct závěrem? Dnešní předpověď nebyla ani tak moc o astrologii, tak už to v závěru nebudu měnit :-).
Jsme všichni úžasné bytosti, každý jsme na své cestě v jiné zastávce, v jiném prožitku. Každý z nás pro svůj prožitek potřebuje něco jiného a má proto k dispozici naprosto jiné individuální schopnosti a jedinečnosti. Jsme z tohoto důvodu naprosto nesrovnatelní. Pokud si myslíme, že jsme lepší než ti druzí, že víme, co je pro ně dobré, že by nás proto měli poslouchat, nebo nás následovat, tak vězme, ŽE TO TAK NENÍ!

Naslouchejme své intuici, svému nitru, neboť to jediné nám řekne, jakou cestou se máme vydat, jaký bonbón si máme z životní bonboniéry vybrat, abychom se na své individuální cestě vývoje úplně neztratili. A umožněme tento svobodný výběr i druhým.

Komentáře (0)
Redakce
Redakce

YogaPoint je jógový rozcestník, jehož záměrem je informovat a inspirovat. Je pro všechny, kteří se zajímají o jógu a s ní spojená témata, bez ohledu na styl, zdatnost, věk a místo. Nejen pro jogíny, ale i pro ty, kteří chtějí s jógou teprve začít.

08.11.2011 - 13:50

Načíst další
Načíst další

Komentáře

Napište komentář

Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.Partneři
Yogapoint

Chcete se stát partnerem?

Napište nám