Přihlášení

Přihlášení

Zapomněl/a jste heslo? Registrace nového uživatele
YogaPoint.cz

Astrologie není křišťálová koule – rozhovor s Martinou Kabalou

Martinu znám roky jako svou spolu-cvičenkyni v hodinách Ashtanga vinyása yogy. Její projev je tichý, disciplinovaný a zřejmě motivovaný vyššími principy propojení fyzického s duchovním. Mám ji ráda a ráda se dívám jak se pohybuje nejen na yogamatce, ale i v pracovním životě. A zde je náš rozhovor:
Kdy ses poprvé setkala s astrologií a kdy ses jí začala zabývat hlouběji?
Úplně první podnět byl v mých 18-ti letech, kdy se mi dostala do ruky kniha Lindy Goodmanové, Sluneční znamení.
Byla to doba, kdy jsem byla neustále do někoho zamilovaná. Vždycky jsem z daného objektu mé touhy vytáhla datum narození a pak jsem studovala, zda se ke mně, jako Rybě s Ascendentem v Rybách, hodí. Později jsem začala takto pozorovat a porovnávat své blízké a přátele. I ve své práci na personálním oddělení, kde jsem dělala osobní pohovory se stovkami kandidátů na různé pozice, mi byla astrologie užitečná. Pomáhala mi vytipovat silné a slabé stránky jednotlivých uchazečů, na jejichž potvrzení nebo vyvrácení jsem se pak při pohovoru mohla zaměřit. Zhruba ve 23 letech jsem začala se srovnáváním partnerských horoskopů, s cílem porozumět vnitřní dimenzi svého dlouhodobého vztahu, který se podobal jízdě na divoké vodě.
Astrologie, se všemi svými aspekty se mi v té době ale zdála dost složitá a já jsem nebyla ochotna věnovat svůj čas jejímu hlubšímu studiu. Později , asi tak před 5-ti lety, jsem se opět díky Lindě Goodmanové a její knize Hvězdná znamení, seznámila s Chaldejskou numerologií, která existuje již více než 2000 let. Velice rychle jsem zjistila, že je úžasně přesná a na rozdíl od astrologie není složité se jí naučit. Ukojila tak mou prvotní touhu po hlubším pochopení sebe sama, svých blízkých a přátel a začala jsem ji používat i ve své praxi, když jsem odhalila své životní poslání pomáhat lidem s jejich osobním a duchovním růstem. Numerologie se mi osvědčila jako vhodný nástroj sebepoznání a pochopení karmických vlivů v životě člověka. Její výhodou je, že není potřeba přesná hodina a minuta narození jako u horoskopů a tak mohou tento způsob sebepoznání využít i lidé, kteří tyto údaje neznají.
Numerologie ve své podstatě vychází z astrologie, protože každé „klíčové” číslo energeticky vibruje v souladu s jednou planetou, která ukazuje určité tendence k motivům našeho chování. Když jsem tedy vyčerpala možnosti sebepoznání z numerologie, a cítila jsem, že potřebuji jít ještě mnohem více do hloubky, obrátila jsem se opět na Astrologii, jejíž nezměrný potenciál pro můj osobní rozvoj jsem cítila.
V loňském roce jsem prošla Astrologickou školou astrologa Milana Gelnara, která mi otevřela brány do spletitých vod astrologie. Od té doby mne natolik uchvátila a pohltila, že neustále objevuji nové souvislosti a stala se pro mne klíčovým nástrojem mého sebepoznání. A vedle numerologie i nástrojem, který nabízím svým klientům na jejich cestě osobního a duchovního rozvoje.

Co je podle tebe vyšším smyslem života?
Studiem numerologie, astrologie a mnoha esoterických pohledů na život jsem dospěla do fáze, že niterně věřím v reinkarnaci. Věřím, že existuje duše, která je součástí jednoho celku. Vychází z jednoty. Zjednodušeně řečeno, tato duše prochází vývojem, určitým poznávacím procesem. Při každém vtělení na zem si s sebou nese svůj životní úkol, který vyplývá z výsledků předchozích inkarnací, a který má napomoci duši posunout se ve svém vývoji o další krok směrem k opětnému dosažení jednoty.
Dílčí kroky ke splnění životního úkolu vidím v tom, že člověk prochází určitými životními lekcemi, ke kterým je díky svému energetickému vzorci (jež je zapsán do horoskopu) magneticky přitahován. Cílem těchto lekcí je odhalení určité nerovnováhy v našich životních postojích, názorech, přesvědčeních nebo způsobu života. Tato nerovnováha má být pro nás zviditelněna a vědomou prací na sobě navrácena zpět do rovnovážného stavu, aby energie mohly hladce plynout. To, že celý náš život je pouze střípkem na cestě duše k sebepoznání s cílem vrátit se zpět do jednoty, který vnímám jako harmonii, je pro mne tím vyšším smyslem našeho života zde na zemi.
Lidé, kteří tento vyšší smysl nevnímají, často tápou, prochází stále stejnými životními lekcemi pořád dokola, žijí s pocitem oběti, a myslí si, jak je jim ubližováno. Přitom cesta, která vede ven z tohoto bludného kruhu je cesta dovnitř, k sobě samému. Skrze pochopení svých energetických vzorců v procesu sebepoznání, přístupem k životním lekcím jako k možnostem odhalit součásti nás samých, které je třeba transformovat a v důsledné práci na svém osobním rozvoji.

Jak mohu použít horoskop pro svůj osobní růst?
Již jsem se zmínila o určitém energetickém vzorci. Když se podívám, jaké bylo přesné postavení deseti planet, kterými jsou Slunce, Luna, Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto, přičemž každá planeta má určité vibrační frekvence, a to v okamžiku a v místě tvého zrození a zaznamenám je do tzv. radixu (kolečka horoskopu), zadám domy, které určují různé oblasti tvého života, a vyznačím energetický tok mezi jednotlivými planetami, zaznamenám vlastně takový energetický vzorec, energetický program, který máš pro tento život k dispozici. Ten ukazuje tendence k chování v mnoha oblastech tvého života.
V horoskopu zrození je další klíčový bod, který se nazývá Ascendent. Jde o bod, který v okamžiku zrození protíná horizont. V našem horoskopu tvoří počátek celého horoskopu. Určuje ti životní roli, kterou se máš v tomto životě naučit hrát, abys byla schopna plnit si svůj současný životní úkol. Je to velmi silná energie, která často působí jen podvědomě – hlavně v dětství a mladém věku. Toto chování nepochází z naší podstaty, kterou ukazuje sluneční znamení, jde o chování, které si často na vědomé úrovni nepřipouštíme a tak si ani neuvědomujeme, že takto na druhé lidi působíme. To bývá často základním problémem ve vztahu k druhým lidem. Vnímáme svou podstatu, jací jsme uvnitř, jak věci uvnitř prožíváme. Lidé okolo nás ale reagují na energii našeho Ascendentu. My se pak často divíme, že nám lidé nerozumí, že nedostáváme to, co chceme, že na nás lidé reagují neadekvátně. Oni však reagují na energii vyzařovanou naším Ascendentem.
Když se naučíme sobě rozumět, pochopit to, jak nás vidí ostatní, jak nás ovlivňuje energie Ascendentu a začneme ji aktivně využívat, teprve pak jsme na správné cestě ke splnění svého životního úkolu a tím na své cestě k duši a jejímu rozvoji.
Já všem klientům, kteří mají zájem pracovat na sobě z pohledu vyššího smyslu života a tím z pohledu vývoje duše, doporučuji Karmický horoskop. Při sestavování karmického horoskopu nadřazuji celému horoskopu životní úkol, který si v tomto životě máme splnit. Ostatní části horoskopu ukazují, které části nás samotných napomáhají plnění životního úkolu a které mají tendence tuto cestu brzdit. Karmický horoskop jde do velké hloubky a ukazuje opravdu vnitřní dimenzi celé naší osobnosti. Rozklíčovává naše vnitřní prožívání, ukazuje strnulé názory, odhalí zablokované energie nebo mentální projekce, identifikuje také karmická témata, která si neseme z minulých životů a která v tomto životě mají být uvedena do rovnováhy. Karmický horoskop je určitou analýzou cesty duše, která ukazuje, co má člověk již zpracováno, co je „rozdělané” a je třeba dokončit a na čem novém je třeba v tomto životě zapracovat.
Karmický horoskop vnímám jako určitý manuál osobního i duchovního vývoje v tomto životě.

Jak posuzuješ kompromisy?
Z pohledu karmické astrologie je situace vyžadující kompromis pouze životní lekcí, která nám může ukázat to, jak si stojíme v oblasti svých hodnot, přesvědčení a prosazování sebe a svých pravd.
Pokud jsem skutečně ochotna připustit, že druhý má pravdu, a nelpím na své pravdě a svých hodnotách jako jediných možných, tak z pohledu astrologie a jejích zákonů neexistuje jediný důvod, proč bych se s druhým člověkem nemohla domluvit na variantě, která nakonec plně vyhovuje oběma stranám. Jestliže je pro mě moje pravda ta jediná možná a přijatelná, a je úplně jedno, zda mám tento vzorec chování na vědomé nebo nevědomé úrovni, budu pravděpodobně neustále konfrontována s lidmi, kteří se mi budou snažit mou pravdu vyvrátit a pak podle mého názoru nemůže být o kompromisu ani řeč, protože proti sobě stojí dva lidé, kteří nehodlají ustoupit ze své pozice ani o píď. V této situaci se mi opravdu vyplatilo udělat tento první ústupový krok, ty zázraky, které se pak dějí, stojí za to. Neochota ustoupit je jednou z mocných zbraní našeho Ega.
Je zde ještě druhá možnost, pokud já si nejsem jistá sama sebou, svými hodnotami, či názory, ostatní reagují na tyto naše energie tím, že nám neustále vnucují své pravdy a názory, dokud nejsme schopni říci dost, utvořit si své vlastní hodnoty a stát za tím, co chceme my. Opět jsou to tedy dva extrémy, které je třeba uvést do rovnováhy. Pokud tak svými postoji dospěji k této harmonii, je otázka kompromisů bezproblémová záležitost, kterou není třeba nijak zvlášť posuzovat. A každá lekce, se kterou se v životě na toto téma setkáme, nás může konfrontovat s tím, jak daleko jsme na této cestě k harmonii.

Co je pro tebe štěstí pravého pochopení?
Pochopení vnitřních motivů, které stojí za mým chováním. Objevení syrové pravdy o mně samotné, ozřejmení, proč se neustále setkávám se stejným druhem životních lekcí. Hluboké „AHA”, které mne někdy nejprve srazí na kolena, neboť opět puká jedna z obručí mého ega, které pak ale přináší následné ulehčení, že už nemusím hrát to, co nejsem, a mohu projevit to, čím jsem, a obrovský příval vnitřní svobody, který ve mně probouzí vnitřní mír a takovou tichou radost. Ruku v ruce s tím přichází i pocit štěstí.

Co je příčinou utrpení?
Předpokládám, že chceš znát můj názor na příčinu utrpení. Já se přikláním k tvrzení, že příčinou dlouhodobého utrpení je každý člověk sám. Každé utrpení je opět z pohledu astrologie životní lekce, která má sloužit k pochopení, že určité chování, názory, nebo postoje nejsou v rovnováze a jedině pochopení této lekce a náprava těchto vědomých nebo podvědomých vzorců chování může vést k trvalému osvobození od tohoto konkrétního druhu utrpení. Proto si dovoluji tvrdit, že jediný, kdo může trpícímu člověku skutečně – z pohledu vyššího smyslu života – pomoci, je on sám. Jedním z klíčových slov, která vedou z tohoto utrpení je podle mého názoru niterné odpuštění. Odpuštění sama sobě a druhým a pak práce na svém přístupu k životu, svých názorech a postojích. Pokud toto nestačí ke zmírnění nebo zbavení se utrpení, pak se domnívám, že jde o těžké karmické dluhy, které splácíme z minulých životů. Jde o sklízení následků svých činů, které v předešlých životech nebyly vyrovnány – ono biblické „oko za oko, zub za zub”, nebo „sklidíš, cos zasel”.
Osobně zastávám názor, že pomáhat lidem, kteří o to nepožádali, nebo požádali, ale nemají snahu sami se sebou něco dělat, naopak prodlužuje lidské utrpení, neboť jim vlastně svou pomocí bráníme, aby došli k pochopení svých životních lekcí. Pokud takovýmto lidem budeme neustále pomáhat, nedojdou nikdy k bodu zlomu, který je přiměje k přehodnocení jejich postojů k životu či určité životní oblasti. Z pohledu vyššího smyslu života, tak jak to vnímám já, je někdy tím největším dobrem to, že lidem nepomůžeme. Nemělo by však jít o lhostejnost či necitelnost, ale tiché soucítění a přání druhému, aby našel svou pravou cestu k sobě.
Pravdou je, že astrologie z pohledu utrpení může život velmi usnadnit. Ne tím, že umožní vyhnout se člověku určitým situacím (i když někdo pro tyto účely astrologii využívá), ale tím, že odkrývá příčiny utrpení a ukazuje to, co se mám z dané situace naučit. Čím více znám sama sebe, čím více na sobě pracuji, tím rychleji jsem schopna pochopit lekce, které mi život připravuje a tím jemnější forma těchto lekcí musí přijít (docela mi sem sedí přísloví „Chytrému napověz, hloupého trkni”, ale pozměnila bych je na „vědomému napověz, nevědomého trkni”).

Jak rozvíjet své štěstí a mysl?
Opět to vidím v pochopení sebe sama, svých vnitřních motivů jednání a práce na sobě samé, naslouchání své intuici, která mne vede k činnostem a druhu projevu, který mi přinese pocit uspokojení a vnitřního naplnění, což je pro mě synonymem štěstí.
Každý člověk má tento „Bod štěstí”, jak jej v astrologii nazýváme. Lze vypočítat a také lze ve vašem horoskopu vysledovat, jaké cesty k tomuto naplnění vedou. Ze své praxe mohu potvrdit, že vždy je to založeno na tvrdé práci na sobě samé a to je vlastně zároveň i odpovědí na druhou část otázky týkající se rozvoje mysli. Co je právě na astrologii úžasné je to, že ozřejmuje potřebu naprosto individuální cesty rozvoje každého z nás, a zároveň nám dává do ruky „návod”, jaká cesta je ta naše.

A ještě by mne zajímal tvůj osobní pohled na budoucnost planety a společnosti
Musím se přiznat, že nejsem zastáncem všeobjímajících astrologických předpovědí. Vlastně nejsem zastáncem využívání astrologie jako nástroje předpovídání budoucnosti vůbec. Většina astrologů roky praxe zjišťuje, že astrologie pomáhá velmi přesně vysvětlit příčiny událostí, které již nastaly. Naopak v předpovídání budoucnosti si dovolím říct, že astrologie velmi pokulhává za křišťálovou koulí.
To mne utvrzuje v přesvědčení, že k tomu astrologie nebyla vyšší mocí určena. Naším cílem na zemi není vyhnout se životním zkouškám, ale přijmout tyto zkoušky jako lekce, které nám mají pomoci naučit se o sobě něco nového, dát nám možnost s tím něco udělat, uvést určitou část nás samých do rovnováhy, abychom již s takovými zkušenostmi nemuseli být znovu konfrontováni.
Ale abych se vrátila k tvé otázce. Podle mého názoru budoucnost planety a celé společnosti záleží na přístupu k sobě samému každého z nás. Čím více lidí bude pracovat na sobě samém, tím méně bude negativních myšlenek, odsudků, nenávisti – tedy negativních vibrací, které celkově ovlivňují vnější svět, ve kterém žijeme. Vlastně přesnější výraz než ovlivňují je, že je vytvářejí, neboť materiální svět, jak metafyzici dokázali, je tvořen pouze energií o různých vibračních frekvencích). Naopak čím více pozitivních myšlenek, činů takto vytvoříme, tím více se budou šířit pozitivní vibrace, které budou vytvářet vnější pozitivní podmínky života v naší zemi potažmo na celé planetě.

Komentáře (0)
Redakce
Redakce

YogaPoint je jógový rozcestník, jehož záměrem je informovat a inspirovat. Je pro všechny, kteří se zajímají o jógu a s ní spojená témata, bez ohledu na styl, zdatnost, věk a místo. Nejen pro jogíny, ale i pro ty, kteří chtějí s jógou teprve začít.

04.06.2010 - 14:13

Načíst další
Načíst další

Komentáře

Napište komentář

Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.Partneři
Yogapoint

Chcete se stát partnerem?

Napište nám